Hell's Basement en Hell's Recordings is een onderdeel van Lunatic Productions. Na het organiseren van diverse succesvolle Hell's Basement events sinds 2008 en het runnen van het hardcorelabel Hell's Recordings, Lunatic Unleashed en Hell's Recordings Silver presenteren wij nu ook onze nieuwe merchandiselijn op deze shop. Vind hier exclusive merchandise van Lunatic en Hell's Basement.

Tevens kunt u de exclusieve artiesten van Hells booken voor uw evenement of kunnen wij een Hell's Basement, Hell's Basement on Tour of Uptempo Warriors aanbieden.

Email: Info@hellsbasement.nl or Bookings@hellsbasement.nl
FB: Facebook.com/HellsBasement
YT: Youtube.com/LunaticBKJN

© 2008, Hell's Basement

 

FAQ & Algemene Voorwaarden

1: Wat is jullie KVK nummer?

Lunatic Productions: KVK 60715847

2: Wat is de levertijs van de producten?

Wij verzenden alles binnen 2 dagen en sturen je de track & trace zodra we het op de post hebben gedaan. (PostNL)

3: Hoe kunnen we retourneren?

Als een product niet bevalt, kan je ons een mail sturen en dan zoeken we naar een oplossing voor het probleem.

4: Wat zijn jullie algemene voorwaarden?

Algemene Voorwaarden
1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Lunatic Productions.
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Lunatic Productions is ingestemd.

Onder "Koper" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Lunatic Productions in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

De internetsites van Lunatic Productionsrichten zich uitsluitend op de Nederlandse en Belgische markt.

Lunatic Productions behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Door het gebruik van de internetsites van Lunatic Productions en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Lunatic Productions is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentile Kopers tot het doen van een aanbod. Lunatic Productions is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentile Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3. Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Bezorgkosten zijn aangegeven in het Informatie gedeelte onderaan de website. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld via de orderbevestiging.

4. Betaling
Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
- Vooruitbetaling (Ideal, Bancontant)
Lunatic Productions kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

5. Levering en leveringstijd
Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Lunatic Productions ernaar om bestellingen binnen 1 dag of uiterlijk 2 dagen te verzenden. 
Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper.

6. Ruilen en herroepingsrecht
De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Kleding of vergelijkbare producten kunnen uitsluitend worden geruild binnen 14 dagen. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. De Koper krijgt de mogelijkheid een ander product van de zelfde prijsklasse uit te kiezen. Indien er geen vergelijkbaar produkt geleverd kan worden, krijgt de klant zijn geld terug.

Het is niet mogelijk geluidsdragers (cd's, vinyl, ) en entreekaarten te ruilen.

Lunatic Productions is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.

7. Garantie en aansprakelijkheid
Voor door Lunatic Productions geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Lunatic Productions vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

Lunatic Productions is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Lunatic Productions geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien Lunatic Productions om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8. Intellectuele eigendom
De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Lunatic Productions, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commercile know how, methoden en concepten.

Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Lunatic Productions, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om priv gebruik van het product zelf.

12. Persoonsgegevens
Lunatic productions zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

Lunatic productions neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

5: Wij hebben verkeerde tickets gekocht wat nu?

  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de tickets, voor problemen met tickets kan je contact opnemen met onze partners die de ticketsystemen voor ons regelen Ikbenaanwezig.nl en met Fluor, Amersfoort (events in Fluor) en Club Rodenburg, Beesd (events in Rodenburg)

 

 


-Algemene voorwaarden incl. annuleringsvoorwaarden tickets

 

 

© 2017 - 2024 Hells Basement | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel